Disse vil lede NSO

24. april er det tid for Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. Her skal organisasjonen blant annet velge ny leder.

Dette er vervene NSO skal fylle

Arbeidsutvalget: leder, nestleder, velferd- og likestillingsansvarlig, internasjonalt ansvarlig og to fagpolitiske ansvarlige.

Sentralstyret: 13 medlemmer og 13 varamedlemmer

Fag- og forskningspolitisk komité: leder og fire medlemmer

Velferds- og likestillingspolitisk komité: leder og fire medlemmer

Internasjonal komité: en leder og fire medlemmer

Læringsmiljøpolitisk komité: en leder og fire medlemmer

Kontrollkomite: to medlemmer

Valgkomité: leder og fire medlemmer

Kilde: NSO.no

Disse har meldt sitt kandidatur til nå

  • Leder: Marianne Andenæs (UiO).
  • Leder: Bjørn Dinesen (UiT).
  • Leder: Ingrid Moe Albrigtsen (HiSF).
  • Nestleder: Pål Adrian Ryen (NMBU).
  • Nestleder: Øystein Parelius (UiN).
  • Velferds- og likestillingsansvarlig: Christine Adriane Svendsrud (HiOA).
  • Fagpolitisk ansvarlig: Madeleine Sjøbrend (NMBU).
  • Fagpolitisk ansvarlig: Øyvind Dammerud (UiO).
  • Internasjonalt ansvarlig: Anne Helene Bakke (NTNU)
Leder av valgkomitéen, Lasse Heggedal. Foto: Privat
Leder av valgkomitéen, Lasse Heggedal. Foto: Privat

Leder av valgkomiteen, Lasse Heggedal, mener det er viktig at folk stiller til valg. Han legger også til at dersom man synes nasjonale studentsaker er spennende, bør man vurdere å stille.

– Det finnes mange dyktige studenter som kan bidra til å gjøre livet for studentene bedre.

Hva gjør valgkomiteen for å finne de beste kandidatene?
– Vi deltar på konferanser og snakker med tillitsvalgte. Vi informerer de stedene vi deltar på, men den viktigste rekrutterings jobben skjer når lokaltillitsvalgte oppfordrer andre til å stille. Vi vet at noen motiverende ord kan være den utløsende faktoren for enkelte, sier Heggedal.
Videre sier Heggedal at det er mye som kjennetegner en god leder.
– Vi i valgkomiteen ser etter et sammensatt arbeidsutvalg med dyktige folk som jobber godt sammen gjennom et krevende år. Vi ser etter personer med gode formulerings- og formidlingsevner, evne til å arbeide målrettet og strategisk og evne til å lede både organisasjonen som helhet og kontoret i det daglige på en god måte, avslutter Heggedal.

Marianne Andenæs er an av de tre lederkandidatene. Hun er i dag sentralstyremedlem i NSO og leder av LMU på Universitetet i Oslo (UiO), samtidig som hun er masterstudent i Statsvitenskap ved UiO.

Hvilke saker brenner du for, og som du håper på å få gjennom hvis du blir valgt til leder?

– Min absolutte hjertesak er lik rett til utdanning og like muligheter til å gjennomføre utdanning. Å bedre studentenes økonomi og sikre at 11 måneder studiestøtte faktisk blir en realitet i denne stortingsperioden er et mål for meg. Vi kan heller ikke gi oss før vi er nådd kravet om tilskudd til 3000 studentboliger årlig.

Marianne Andenæs vil lede NSO. Foto: Ingvild Stensrud
Marianne Andenæs vil lede NSO. Foto: Ingvild Stensrud

Andenæs mener at det neste året vil bli preget av omorganisering i sektoren og flere politiske prosesser. Dette kan være opptrapping til Stortingsvalg, stortingsmeldinger om kvalitet i utdanning og en egen humanioramelding. Hun ønsker derfor å jobbe tett på de politiske prosessene og sørge for at studentene får gjennomslag.

Hva mener du er viktige egenskaper for en leder?

– At man er trygg på seg selv i rollen som leder og flink til å skape engasjement og bygge opp de rundt seg. I NSO er det viktig at lederen er en brobygger internt, som lytter og involverer de ulike leddene i organisasjonen. I det eksterne arbeidet må lederen formidle tydelige og troverdige budskap.

Hvorfor skal folk stemme på deg for leder?

– Med meg vil man få en leder med lang studentpolitisk erfaring og god politisk forståelse, som blir svært viktig det kommende året. Som sentralstyremedlem har jeg fått et mer helhetlig blikk på organisasjonen og har mange tanker om hvordan man i større grad kan oppnå et fellesskap i studentbevegelsen. Jeg vil ikke være redd for å starte debatter i media eller gjøre organisatoriske grep for å sikre bedre inkludering i organisasjonen.

Ingrid Moe Albrigtsen fra Høgskolen i Sogn og Fjordane vil lede NSO. Foto: Privat
Ingrid Moe Albrigtsen fra Høgskolen i Sogn og Fjordane vil lede NSO. Foto: Privat

En annen kandidat til ledervervet er Ingrid Moe Albrigtsen. Hun studerer ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Hvilke saker brenner du for, og som du håper på å få gjennom hvis du blir valgt til leder?

Albrigtsen trekker fram to saker:
1: Innføring av opptrappingsplan for å oppnå 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp i studiestøtte for alle studenter. Uten dette mener jeg ingen kan påstå at grunnprinsippet «lik rett til utdanning» er opprettholdt.

2: Struktursakens bakvendte tilnærming der handlingen er satt i gang før målet er satt og der ingen tør å snakke om hvor pengene og ressursene skal hentes fra.

Hun ønsker å gå regjeringens plan i sømmene for å se til at det er tilrettelagt for utdanningskvalitet i alle utdanningsnivå når UH-brikkene faller på plass.

– Jeg mener kvalitetsmeldingen skal speile fremtidens utdanning og fokusere på god undervisning, praksis, oppfølging og tilrettelegging for studentene.

Til slutt ønsker Albrigtsen å innføre krav om studentombud på alle institusjoner. Hun mener at studentombudet vil både sørge for at studentenes rettigheter ivaretas, og mulig kartlegge avvik og mangler ved institusjonenes daglige virke, og avslutter med at innføring av studentombud vil tjene alle parter.

Hva mener du er viktige egenskaper for en leder?

– En leder bør kunne styre strategisk mot organisasjonens mål og være tydelig på både intern og ekstern kommunikasjon. Leder må ha evne til å engasjere og skape fellesskap, selv over store fysiske avstander.

I følge Albrigtsen må en leder aldri glemme av hvem han eller hun er valgt av og for.

– En leder er ingen leder uten noen å lede, fortsetter Albrigtsen.

Hun mener at en leder bør kunne ta raske avgjørelser i pressede situasjoner, stille med åpent sinn og en lærevillig holdning.

– Lederen bør oppsøke og bygge opp om alle potensielle ressurser og bruke dem til organisasjonens fordel. Holde stø kurs, hodet kaldt og hjertet varmt.

Hvorfor skal folk stemme på deg som leder?

– Etter fire landsmøter og tre aktive år i Norsk Studentorganisasjon er jeg trygg på at jeg har den nødvendige kunnskapen, lederkompetansen og motivasjonen for å jobbe frem studentenes sak nasjonalt. Stem på meg fordi jeg vil, jeg kan og jeg skal, sammen med dere, få gjennomslag for studentene!

Bjørn Dinesen vil lede NSO. Foto: Privat
Bjørn Dinesen vil lede NSO. Foto: Privat

Siste kandidat til ledervervet er Bjørn Dinesen.

Hvilke saker brenner du for, og som du håper på å få gjennom hvis du blir valgt til leder?

– I tiden vi er i nå så er det jo mange og store strukturendringer i sektoren. Det som er viktig her er at NSO er en pådriver for at kriteriet som ligger til grunn for fusjonene er kvalitet i utdanning.

Dinesen fortsetter med at heving av kvalitet skal ikke bare gjelde for institusjonene som fusjonerer, men er viktig over hele linjen.

– I denne sammenhengen er det et utrolig spennende år med tanke på stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Dette er studentenes stortingsmelding og NSO skal være i spydspissen for at denne skal bli bra og at den kan resultere i klare målbare forbedringer.

Hva mener du er viktige egenskaper for en leder?

– Som en leder er det viktig å være klar og tydelig i kommunikasjonen, slik at det blir minst mulig misforståelser.

Dinesen forteller videre at arbeidsutvalget er de man daglig jobber med, og det er viktig å bruke de på riktig måte. Det er viktig at de jobber sammen som et team.

– Det teamet må ikke bare brukes riktig, men det er viktig å være inkluderende når det kommer til lederrollen.

Hvorfor skal folk stemme på deg som leder?

– Jeg har en lang og bred erfaring, både lokalt og nasjonalt som jeg kan ta med meg inn som leder av NSO. Gjennom det siste året har jeg vært med på fusjonen mellom UiT, HiN og HiH og har sittet i rektorrådet for fusjonen. Herifra har jeg med meg unik førstehåndserfaring om strukturendringene i sektoren. Og sist men ikke minst så brenner jeg veldig for organisasjonen og har et ønske om å ta organisasjonen videre i takt med endringene i sektoren, avslutter Dinesen.

Norsk Studentorganisasjon

NSO er en internasjonal interesseorganisasjon for ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler. Organisasjonen ble stiftet i juli 2010, og er en politisk uavhengig organisasjon.NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig, heter det på deres nettside.

Author: Sana Nazir