Positiv studentdemokratiutredning

På dagens felles styreseminar for styrene ved Høgskolen i Bergen(HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane(HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund(HSH) blir utredningsrapporten om studentdemokratiene ved de tre skolene lagt frem.

Rapporten er signert Fredrik Bødtker, leder i studentparlamentet ved HiB, Ingrid M. Albrigtsen, sp-leder ved HiSF og Trond Ødegård, sp-leder ved HSH.

Demokratiske forskjeller

Rapporten skal fungere som et forarbeid til eventuelle forhandlinger. Et poeng som går igjen er at en eventuell fusjon vil være ressurskrevende, spesielt med tanke på å bevare studentenes demokratiske interesser. Rapporten viser til at tidligere erfaringer med fusjonsprosesser ved andre utdanningsinstitusjoner tyder på at dette er et ressurskrevende og økonomisk belastende arbeid. I rapporten heter det:

«Høgskolen i Bergen må derfor tidlig i prosessen sikre at økonomiske prioriteringer ikke påvirker studentenes studiehverdag. NIFU (instituttet som utarbeidet hovedrapporten) viser flere steder i rapporten til at fordelene ved en fusjon først synliggjøres etter flere år. Dermed blir det desto viktigere å sikre at dagens studenter ved Høgskolen i Bergen ikke merker ulempene som nevnes i rapporten.»

Videre presenterer rapporten de største forskjellene mellom studentdemokratiene ved de tre høgskolene:

● Organisering av studentråd

● Driftsbudsjett

● Lønn

● Dokumenter

● Kontakt og gjennomslag hos ledelsen på institusjonen

● Samarbeid med kommune

● Samskipnadene

Som en kommentar til dette påpeker utredningen at selv om «de tre demokratiene kulturelt står overfor omfattende utfordringer i en eventuell forhandling», er studentparlamentene likevel positive.

«Vi ser også gode muligheter for å løse utfordringene på en måte som tjener alle. I løpet av prosessen med rapporten har vi hatt mulighet til å besøke hverandres studiesteder og studentdemokratier, vi har sett og lært av hverandres måte å jobbe på, og vi har knyttet bånd som danner god grobunn for fremtidig samarbeid.»

Positive HiB-representanter

I en politisk uttalelse signert ledelsen ved studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, heter det at Høgskolen bør gå inn i fusjonsforhandlinger med HSH og HiSF. Ledelsen mener videre at videre forhandlinger og prosess ikke skal gå utover studiekvaliteten på negativ måte, blant annet med tanke på økonomiske prioriteringer, og at kvalitetskriterier skal ligge til grunn gjennom hele prosessen.

 

Fire måneder senere

I september 2015 ble det klart at det skulle gjennomføres en fusjonsutredning mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/ Haugesund (HSH). Studentlederne i de ulike organisasjonene fra de tre høgskolene var enige om at det var nødvendig med en egen utredning av studentdemokratiene og samskipnadene. Studentparlamentets fokus i disse forhandlingene har ligget på å kunne fusjonere studentdemokratiene slik at studentenes demokratiske interesser ivaretas. Det legges vekt på at en videre prosess inkluderer de ulike politiske, faglige og sosiale studentorganisasjonene.

 

 

 

Author: Sana Nazir