Kamp om å lede studentene ved Høgskulen på Vestlandet

Etter at valget til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet er over, er det klart at det blir kamp om å lede rundt 16000 studenter. Kristine Elsa Krokli og Fredrik Bødtker stiller begge til valg på Studenttingets konstituerende møte 10.-12. februar, og er klar for å ta på seg den store lederoppgaven.

Kontrast1 har vært i kontakt med lederkandidatene, og stilte følgende spørsmål:

– Hva er motivasjonen din for å stille til ledervervet i Studenttinget?

– Dersom du blir valgt som leder, hva blir ditt viktigste mål i tiden fremover, og hvordan har du tenkt å arbeide for å nå akkurat dette målet?

– Om du skal beskrive deg selv med to positive og ett negativt ord, hva vil det være?

– Det skal avholdes et nytt ledervalg i Studenttinget allerede før sommeren. Har du vurdert å ta gjenvalg når den tid kommer, og eventuelt hvorfor/hvorfor ikke?

Fredrik Bødtker, tidligere leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Fredrik Bødtker Foto: Håkon Benjaminsen
Fredrik Bødtker Foto: Håkon Benjaminsen

– Det ligger et stort og spennende lederansvar i det å etablere et nytt studentdemokrati. Ny struktur, avstander kulturelt og geografisk, samt inkludering av 16 000 studenter krever en tydelig ledelse som allerede fra dag én driver prosessene og organisasjonen fremover. Gjennom ett og et halvt år i ledervervet for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen har jeg arbeidet med å utvikle en allerede velfungerende organisasjon. Min hovedmotivasjon for ledervervet i det nye studenttinget ligger i det å hente det beste fra hver av de tidligere parlamentene og sammen med nye løsninger skape en organisasjon som sikrer medvirkning og gjennomslagskraft for HVL-studentene. Jeg har lært de tidligere institusjonene å kjenne gjennom utredninger, forhandlinger og vedtak. Den felles forståelsen av hva som er en god høgskole og et godt studentdemokrati er noe jeg ønsker å bygge videre på i en lederrolle for studentdemokratiet.

– Det er viktig at det nye studenttinget får bestemme hva som blir de viktigste prioriteringene i tiden som kommer. Samtidig ligger det et strategisk lederansvar for å gjennomføre de vedtakene som studenttinget fatter. Her vil det nye studentdemokratiet ha en større bredde og mer ressurser enn de tidligere organisasjonene. En motivasjonsfaktor og målsetting blir derfor å utnytte den økte kapasiteten på en måte som gir mange og store gjennomslag. Høgskulen på Vestlandet er nå i en kritisk omstillingsfase, der struktur og tjenestetilbud skal vedtas i tiden som kommer. Samtidig skal 16 000 studenter få tilfredsstilt sine forventninger til egen utdanning. Studentdemokratiet skal i dette arbeidet være en viktig aktør for å sikre at utdanningskvaliteten heves både i prosessen og som følge av fusjonen.

– Slike selvreflekterende spørsmål er alltid vanskelig å svare på. Siden intervjuet handler om ledervervet velger jeg derfor egenskaper som påvirker rollen. For å starte med negative vil jeg si at jeg henger meg for lett opp i detaljer. Dette er en tidstyv i hverdagen som i de fleste tilfeller er unødvendig. På den positive siden vil jeg karakterisere meg selv som trygg i lederrollen og løsningsorientert.

– Om jeg skulle velges til leder av Studenttinget har jeg til sommeren vært frikjøpt studenttillitsvalgt i to år. Da er det på tide at nye krefter utvikler organisasjonen videre. Frem til den tid har jeg et stort ønske om å samle studentene i ett felles studentdemokrati som fra første stund blir en drivkraft for utdanningskvaliteten ved Høgskulen på Vestlandet.

Kristine Elsa Krokli, tidligere leder for Studentparlamentet ved Høgskolen Stord/Haugesund

Kristine Elsa Krokli Foto; Privat
Kristine Elsa Krokli Foto; Privat

– Min motivasjon for å stille til valg som leder av Studenttinget ligger i engasjementet jeg har for å få Studenttinget til å bli en organsisasjon som spiller på lag med og for studentene – og som studentene selv kan ta stolthet i. Jeg synes også det er spennende hvis jeg klarer å bevise at organisasjonen ikke nødvendigvis må styres fra en leder som sitter i Bergen. Det at jeg har hatt en sentral rolle i fusjonsarbeidet med parlamentene har vært særlig motiverende. Vi har fått til mye på kort tid!

– Jeg har mange mål, men det målet som er viktigst for meg dersom jeg skulle bli valgt som leder ville være å samle representantene i Studenttinget, medlemmene i arbeidsutvalget og generelt se etter måter vi kan arbeide godt sammen i et team på tvers. Det er viktig for meg å fortsette å lære hverandre selv om vi nå har et nytt felles studentting. Dersom jeg blir leder vil jeg nå disse målene ved å gi de rundt meg god oppfølging – og sørge for at vi er der studentene er.

– Positive: Jeg vil si at jeg er hardtarbeidende og stødig – negativt: Jeg kan til tider være sta, hvis det er noe jeg vil få til eller mener.

– Per nå har jeg ikke noen planer om å stille til gjenvalg. Jeg har et år igjen av utdannelsen min, som det nå snart er på tide å ferdigstille. Dessuten kan det være sunt å gi stafettpinnen videre til en ny, som kanskje ikke har vært like involvert i de gamle parlamentene som jeg har.

Flere ønsker å være med videre

I tillegg til leder, har Fusjonskomiteen foreslått at det skal velges seks øvrige medlemmer.  Disse skal sammen utgjøre Arbeidsutvalget til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. Kontrast1 har fått bekreftet at flere av de som stilte til valg før fusjonen ble et faktum ønsker å være med videre i arbeidet frem mot sommeren.

Kontrast1 stilte følgende spørsmål:

– Hva er motivasjonen din for å stille videre, og hva anser du som den viktigste oppgaven i tiden fremover?

Henrik Brown Halleraker, tidligere nestleder i Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane stiller til 20% stilling i Sogndal/Førde

– Mye av motivasjonen ligger vel i det at jeg har lyst til å fullføre

Henrik Brown Halleraker Foto: Privat
Henrik Brown Halleraker
Foto: Privat

den perioden jeg ble valgt for opprinnelig, samtidig som at det er et par saker som jeg har lyst til å jobbe med og forhåpentligvis få igjennom. Fremover ser jeg det som viktig at den nye strukturen av demokratiet blir innført på en god måte slik at det kommer til å fungere godt. Dette spesielt fordi det er i stor grad en voldsom omstrukturering for et lite studentsamfunn her i Førde. På et mer overordnet nivå har fusjonskomiteen gjort et fremragende arbeid, men det kommer nok uansett til å bli litt finpuss som må gjøres med tiden, så det ser jeg også som viktig for å få spikret det nye organet.

 

Eigil Hole Lønning, tidligere politisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen stiller til 100% stilling i Bergen

– Det som motiverar meg til å stilla vidare er den gleda eg alltid

Eigil Hole Lønning Foto: Simon Drønen
Eigil Hole Lønning
Foto: Simon Drønen

får når eg får lov til å hjelpa ein ny student med vanskar dei har i studietida, eller å få gjera studietida deira endå litt betre og endå litt meir lettleveleg. Studentar er ei gruppe med mange utfordringar. Det er ikkje noko i vegen med å ha ein ekstra person som er eitt hundre prosent på deira side i blant. Det noko av same årsaka til at eg vil verta lærar. Eg tykkjer vel om dei stundene nokon endeleg får det til. Dei stundene når ting som var vanskeleg vert litt lettare. Og dei stundene når ein rett og slett berre treng og får ein å snakka med som kjenner til og bryr seg om situasjonen ein er i. Eg liker det eg driv med akkurat no, og har vorte, trur eg, ganske flink til det etter kvart. Eg håpar eg får halda fram.

 

Øyvind Hatland, tidligere organisatorisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen stiller til 100% stilling i Bergen

Øyvind Hatland Foto: Martin Furland
Øyvind Hatland
Foto: Martin Furland

– Jeg ønsker å fortsette å jobbe med fusjonsarbeidet, vi kommer til å ha et helt ferskt studentdemokrati med representanter fra 3 forskjellige organisasjonskulturer som skal begynne å jobbe sammen, så man kan si at fusjonen ikke er ferdig, men nettopp har begynt. I en tid fremover der høgskolen kommer til å gjennomføre samkjøring av fag i utdanningen og endringer i administrasjonen er det viktig at vi som studenter jobber sammen for åt dette ikke skal påvirke studiehverdagen negativt for den enkelte student. Mitt mål for perioden er å skape samarbeid mellom studentene på tvers av campus, slik at vi kan finne de svake punktene og jobbe sammen med høgskolen for å forbedre disse.

 

Knut Almås Anfinset, tidligere leder for Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane stiller til 100% i Sogndal/Førde

Knut Almås Anfinset FOTO: Privat
Knut Almås Anfinset
FOTO: Privat

– I mitt hode er ikke dette et gjenvalg, men et kontinuitetsvalg. Fra jeg stilte til valg første gang har jeg vært innstilt på å vie et år til studentarbeid, og anser meg langt ifra ferdig med den jobben. Det viktigste vi kommer til å gjøre det neste halve året er å passe på at ikke folk blir så ivrige med fusjonering at man endrer på ordninger før man egentlig er klar for det. Vi ble tidlig lovet at dette ikke skulle være en fusjon som kom til å gå på kvaliteten løs, og det er et løfte jeg vil følge opp etter beste evne.

 

Første møte i Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet vil avholdes 10.-12. februar på Quality Hotel Edvard Grieg.

Author: Ida Austgulen