Ny strategisk plan på Høgskolen

Arbeidet med den strategiske planen for Høgskolen i Bergen 2016-2020 er godt i gang. Dette skjer ikke uten at studentene er godt representert i arbeidsgruppen. Fredrik Bødtker og Britt-Marie Andersson ble i vår valgt til å sørge for at studentene blir best mulig ivaretatt i utarbeidelsen av den nye planen. Spesielt i fokus står endring av Høgskolens overordnede visjon og konkretisering av de gamle målsettingene.

Fireårsperspektivet

– Den strategiske planen viser målsetningene Høgskolen i Bergen skal jobbe mot frem til 2020. Det er dette dokumentet som legger føringene for hvilke områder som skal satses på de kommende året, forteller de to studentrepresentantene i en e-post.

Som studentrepresentanter er det vår jobb er å sikre at studentene også blir en prioritet i det videre arbeidet.

Den nye planen vil være en videreføring av den gjeldende planen, som er delt inn i deler som omhandler visjon,

Fredrik Bødtker. Foto: Håkon Benjaminsen
Fredrik Bødtker. Foto: Håkon Benjaminsen

ambisjoner, faglig profil og målområder.

– Den nye strategiske planen vil være en videreføring av gjeldende plan. Likevel ser vi at endringer i Universitets- og Høgskolesektoren, samlokalisering på Kronstad og i Møllendalsveien, samt samfunnsendringer har ført til at vi står ovenfor andre problemstillinger enn for fire år siden. Dette må tas hensyn til i den nye planen, og som studentrepresentanter er det vår jobb er å sikre at studentene også blir en prioritet i det videre arbeidet.

– Fokuset på utdanningskvalitet er et konstant fokus som må ivaretas også i det videre arbeidet til Høgskolen.

 

Britt-Marie Andersson. Foto: Privat
Britt-Marie Andersson. Foto: Privat

Mer målbarhet

– Den strategiske planen for 2011-2015 bærer preg av å være lite målbar. Det er mange gode målsettinger og viktige prioriteringer som også blir viktig i den kommende planen. Likevel må vi se på hvordan disse målene kan konkretiseres for å sikre at de gjennomføres, sier Andersson og Bødtker.

De understreker likevel at en slik plan sjeldent kan fungere som en punktvis sjekkliste over gjennomførte mål.

– De fleste punktene krever kontinuerlig kompetanseutvikling, og målene skal sikre at dette arbeides videre med.

De forteller at verdigrunnlaget i den gjeldende planen er godt og solid. På grunnlag av dette kommer også den nye planen til å bygge på det samme verdigrunnlaget.

 

Areal og studentenes psykiske helse

Arealmangelen på Høgskolen i Bergen er relevant i den strategiske planen. Andersson og Bødtker påpeker at studentene må vies en viktig plass i neste byggetrinn på Kronstad. Siden studentarbeidsplasser er en mangelvare, vil et arbeid med alternative løsninger frem til nybygget står klart være viktig.

Vi vil at Høgskolen i større grad skal jobbe sammen med studentorganisasjonene for å sikre at alle studenter har et faglig og sosialt miljø i sin studietid.

I tillegg til arealmangelen, blir også studentenes psykiske helse nevnt som et viktig punkt.

– Studentenes psykiske helse er topp prioritet i det meste av arbeid Studentparlamentet jobber med. Også i den strategiske planen ønsker vi at studentenes psykiske helse skal inkluderes. Vi vil at Høgskolen i større grad skal jobbe sammen med studentorganisasjonene for å sikre at alle studenter har et faglig og sosialt miljø i sin studietid.

Fra studentenes side ønsker studentrepresentantene at utdanningskvalitet, læringsmiljø, studentaktivisering, digitalisering og samarbeid skal være viktige punkter i arbeidet med den strategiske planen 2016-2020.

 

Ny visjon

En viktig del av den strategiske arbeidet er utformingen av en ny visjon. Dagens visjon er følgende: «Profesjonskompetanse for framtida gjennom kunnskap, kultur og nyskaping». I et brev til Høgskolens ansatte heter det at arbeidsgruppen ønsker en mer forpliktende og inspirerende visjon for både ansatte og studenter.

I dag, onsdag, ble to alternative visjoner foreslått. Disse er:

1: Sterke profesjoner. Samspill i kunnskapsfronten.

2: Sterke profesjoner gjennom samspill i kunnskapsfronten.

I september vil det bli kalt inn til åpent møte for studenter og ansatte. Studentrepresentantene oppfordrer til engasjement og innspill.

 

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!