Legger press på eksamenssensureringen

3. desember vedtok Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen blant annet resolusjonen «Overhold tidsfristene», hvor parlamentet krever at Høgskolen betaler bøter for å ikke levere sensur til fristen.

Slik regelverket er i dag skal sensuren foreligge innen tre uker, med mindre det finnes særskilte grunner som gjør det nødvendig å bruke mer tid. Regelen blir ikke alltid overholdt.

– Det er lovregulert at Høgskolen skal overholde fristene som er satt for eksamenssensur. Likevel kommer det stadig eksempler på at dette ikke overholdes. Denne resolusjonen er et konkret tiltak for å sikre at Høgskolen overholder de satte tidsfristene, forteller Fredrik Bødtker, leder i Studentparlamentet ved HiB.

Fredrik Bødtker, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Foto: Martin Furland
Fredrik Bødtker, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen.
Foto: Martin Furland

Studentparlamentet foreslår følgende tiltak:

  • Det skal innføres mulkt ved forsinket sensur.
  • Det skal innføres mulkt for avdelinger som ikke overholder fastsatte frister for publisering av pensumlister og emnebeskrivelser.
  • Pengene skal gå til læringsmiljø- og studiekvalitetsfremmende tiltak. Midlene skal deles ut gjennom studentene som sitter i studiekvalitetsutvalget. Det skal opprettes egne retningslinjer for utdelingen.

Dersom sensurfristene ikke overholdes, kan det få ulike konsekvenser for studentene. Studentene skal ha tilstrekkelig med tid til å søke om begrunnelse og til å melde inn klage etter at eksamenskarakteren er meddelt, i tillegg er noen studenter avhengig av karakterer for opptak til videre utdanning.

Ved NTNU, Universitetet i Ås (NMBU) og Universitetet i Tromsø (UiT) har man i dag regler som gjør at avdelinger som ikke overholder tidsfristene for eksamenssensur bøtelegges.

Bødker forteller at det har vært veldig positive resultater ved å innføre mulkt ved andre utdanningsinstitusjoner, og at parlamentet håper at Høgskolen skal forbedre seg på området dersom det får konsekvenser om de ikke klarer det.

– Ved NTNU gikk de for eksempel på to år fra 18 % til 1,5 % forsinket sensur. Vi ser ingen grunn for at det samme ikke skal skje ved HiB.

Ved NMBU har de 1000,- i mulkt per dag, per student. Bødtker mener at pengene som kommer inn av mulkt skal gå til å heve studiekvaliteten

– Derfor foreslår vi at studiekvalitetsutvalget skal dele pengene videre. Målet er at denne potten skal bli minst mulig.

Universitetsparlamentet ønsker det samme

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen vedtok en lignende resolusjon i november, hvor de mener at Universitetet i Bergen må føre oversikt over brudd på sensurfristen, at de skal innføre bøter ved forsinket sensur når det foreligger brudd på universitets- og høyskoleloven, samt at midler innhentet via bøter skal gå til Læringsmiljøutvalget.

Author: Sana Nazir