SISOF i internt dokument: – Vi har ikke innflytelse

Da styret i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) møttes til styremøte i september bestemte de seg for å utsette å gjøre noe vedtak for eller mot fusjon med samskipnadene i Bergen og Stord/Haugesund. (SIB/SSH)

Det har vært bekymring både hos styreleder, SISOF-direktør og studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), men tiden var altså ikke moden i september for å gjøre noe avgjørelse.

 

Ville be om å få slippe, allerede i april

I et konfidensielt notat datert 22.04.16, adressert til Kunnskapsdepartementet, fra styret i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane kalt «Fusjonsprosesser i utdanningssektoren og konsekvenser for samskipnadene» ber de om å få bli stående som en selvstendig samskipnad.

De skriver blant annet følgende om samarbeidet mellom SiB og SSH:

«Møtet med SIB og SSH har vært litt spesiell og vi er bekymret for hva som vil skje med tjenestetilbudet til studentene i Sogn og Fjordane, vi viser til det samarbeidet vi har med de andre aktørene i området og oppfatter ikke SIB som det fremstår i dag har forståelse for dette. Etter at vi har gjennomført to møter, kjører SIB et løp de mener er dialog og samarbeid, men som vi oppfatter annerledes. Det er ingen prosess og vi arbeider ikke etter noen planer. SISOF mener at vi ikke har innflytelse på det som blir bestemt og alle våre forslag blir avviste. Vi har mottatt notat fra SIB som er førende for det vi skal gjennomføre.

Målet med en fusjon må være å bedre våre tjenester og ikke svekke dem. SISOF sitt styre sammen med høgskolen og studentparlamentet er svært bekymret for det som skjer i denne saken

Vår oppfatning av det som skjer, er for det første at prosessen i dette arbeidet er svært dårlig. Det er ingen dialog og alle beslutninger blir tatt av direktør i SIB uten at det blir diskutert om løsningene er gode, framtidsrettede og til studentenes beste. Det blir uttalt fra SIB at vi har en god dialog, dette er ikke vår oppfatning»

Nåværende SISOF-direktør Randi Marie Sjøholt. Foto: Karoline Skarstein
Nåværende SISOF-direktør Randi Marie Sjøholt. Foto: Karoline Skarstein

Koste hva det koste vil

SISOF skriver også om Samskipnaden i Stord/Haugesund (SSH) og reagerer på at SSH er så positive til SIB.

«Alle våre innspill ble avvist av både Stord/Haugesund og Bergen. SSH sa seg enig i det SIB la frem, de virker samstemte. Vi stiller oss spørrende til SSH sin holdning, men går ut i fra at dette har med fusjonsprosessen med Stavanger, og at det er tatt en beslutning om fusjon med Bergen uansett konsekvenser»

Hverken styreleder eller direktør i Studentsamskipnaden Stord/Haugesund kjenner seg igjen og på spørsmål om det er tatt en bestlutning om fusjon koste hva det vil skriver de:

«Et soleklart NEI. Vi har kjørt gode og grundige prosesser, over lang tid, for å forberede oss slik at vi visste hva som var viktig for studentene på Stord og i Haugesund før vi gikk inn i en fusjonsdialog med SIB og SISOF. Vi vil utdype hvilke prosesser som ligger til grunn for våre prioriteringer i samskipnadsfusjonen:

Da det ble klart at Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) innledet fusjonsdialog med Høgskolen i Bergen (HIB) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HISF) høsten 2015, så startet vi parallelt med innspillsrunder for å forberede en eventuell fusjon mellom samskipnadene. For å forankre forberedelsene i studentdemokratiet, så etablerte SSH en arbeidsgruppe sammen med Studentparlamentet ved HSH og studentrådene på Stord og i Haugesund. Det felles målet for deltakerne i arbeidsgruppen var å være best mulig forberedt til en fusjonsprosess og være tydelige på hva vi ønsket å oppnå.

Vi gjennomførte også en bred innspillsprosess på Læringsmiljøkonferansen (LMK), som avholdes årlig i HSH, og som samler mange studenttillitsvalgte i studentråd, studentparlament, sosiale og faglige studentforeninger. På LMK var tema og gruppearbeid knyttet til hva som var viktig for studentene ved en eventuell fusjon. Tilbakemeldingene fra studentene var entydige og ga oss klare svar på hva vi måtte kjempe for hvis en fusjon mellom utdanningsinstitusjonene ble en realitet.

Fusjonsforberedelser, og hva som er viktig for oss, har også vært tema på hvert eneste styremøte i SSH de siste par årene.

SSH var derfor svært godt forberedt da det ble klart at det gikk mot fusjon mellom utdanningsinstitusjonene. Tidlig i fusjonsdialogen ble det klart at våre krav ville kunne løses på en god måte, med de løsningene til organisering som ble foreslått. Vi i SSH har opplevd SIB som lydhør til saklige og rasjonelle argumenter, og vi er fornøyd med at vi har fått innfridd det som var aller viktigst for oss; stedlig ledelse, nærhet, lokal påvirkning, autonomi, faglige synergieffekter og et styrket velferdstilbud.»

Velferdstinget

I dokumentet fortelles det også om et møte med Velferdstinget i Bergen, vinteren 2016:

«SISOF hadde i februrar besøk av Velferdstinget i Bergen, de ønsket å sondere litt rundt både høgskolen, studentene og SISOF. Konklusjonen deres var at vi ikke burde fusjonere med SIB, SISOF har ingenting å hente fra Bergen. De så ingen område der SIB kunne tilføre SISOF noe bedre»

Leder i Velferdstinget i Bergen, Linnea Reitan Jensen kjenner seg ikke igjen i SISOFs beskrivelse fra møtet.

«Det var for det første ikke det jeg vil kalle en «sondering». Vi kom på besøk for å sette oss inn i hva slags tilbud SiSoF hadde å tilby sine studenter, og hvordan velferdstilbudene var utviklet, med tanke på en eventuell fremtidig fusjon med SiB. Igjen, det var ingen konklusjon, vi har ikke sagt at SiSOF ikke hadde noe å hente fra Bergen, og heller ikke at SiB ikke kan tilføre noe bedre. SiB og SiSOF hadde allerede erfaringsutvekslinger rundt både helse og trening, og dette fikk vi inntrykk av at fungerte veldig bra. Før fusjonen mellom HiB og HiSF ble vedtatt, var vårt fokus først og fremst på hvordan de ulike samskipnadenes tilbud driftes, og hvordan de har tilpasset seg sin studentmasse. Studentmassene de forskjellige stedene er ulike, og samskipnadene har tilpasset seg veldig fint, og er dermed ganske ulike, og dette påpekte vi» Skriver VT-lederen i en e-post til Kontrast1.

dsc_0716

SISOF-direktør Randi Marie Sjøholt har ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken. Styreleder i SISOF, Tollak Mikal Kaldheim, understreker at dette møtet var før hans tid, men på spørsmål om SISOF har forsøkt å bløffe kunnskapsdepartementet svarer han:

– Dokumentet er ett internt notat, og aldri sendt KD og jeg kan derfor ikke se at vi har prøvd å bløffe noen som helst uavhengig av hvorvidt inntrykket og tilbakemeldingene etter møte er korrekte eller ikke.

 – Brevet er adressert KD, men ble aldri sendt?

– Det begynte ned tanken om å sende et brev til departementet, det er årsaken.  Men det var aldri aktuelt å sende det endelig resultatet, avslutter styrelederen.

Author: Karoline Skarstein