Valgdebatt på Kronbar

Onsdag var det duket for valgdebatt på Kronbar. I den anledning var det saker som studentboliger og mangel på tomter, psykisk helse og kollektivtransport som ble viet oppmerksomhet. Basert på denne debatten, ønsker vi i Kontrast1 å presentere hva de forskjellige partiene hadde å komme med. Har du med andre ord ikke bestemt deg for hva du skal stemme, og du skal stemme i Bergen, gir vi deg her en liten oversikt.

Deltakerne var Høyres studentlag ved Tobias Strandskog, Rødt ved Marte Teigen, Arbeiderpartiets studentlag ved Rasmus Haugen Sandvik, Kristelig folkepartis ungdom ved Tor Andre Ljosand, Grønne studenter ved Ingrid Fjellberg, Sosialistisk ungdom Hordaland ved Andreas Sjalg Unneland, Senter Studenter ved Geir Indrefjord, Venstre ved Njaal Neckelmann og Fremskrittspartiet ved Christoffer Thomsen.

 

Høyres studentforbund ved Tobias Strandskog

Studentboliger: Det er under Høyres ledelse gått fra 3000 i boligkø, til 900. Det er også bygd 2200 studentboliger, en dobling sammenlignet med under den rødgrønne regjeringen. Angående Grønneviksøren 2 snakker Strandskog om kontrakter og artkitekturkonkurranse, og virker negativt innstilt til dette. Opptatt av at Studentsamskipnaden i Bergen(SiB) må komme med flere forslag til tomter.

Kollektivtransport: Ønsker ikke en kommersialisering av busstilbudet. Et argument som går mye igjen er at regjeringen skal støtte 50 % av alle store kollektivprosjekter i de store byene. Høyre ønsker ikke å legge bybanen via Bryggen. Etterlyser med ansvar fra Bergen kommune.

Høyres studentforbund hadde ingen uttalelser om psykisk helse.

Avslutningsvis: Påpeker at antallet studentboliger, stipendet og frikortgrensen har økt under dagens regjering. Opptatte av skjenkebevilgningen.

 

Rødt ved Marte Teigen

Studentboliger: Positiv til å bygge studentboliger i Grønneviksøren 2, i Bygarasjen og i Arna. Påpeker at det handler om politisk vilje, og bruker regjeringens skattelette for de rikeste på 12 mrd kroner som eksempel, ved at den summen ville dekt byggingen av 5000 nye studentboliger. Rødt ønsker å utvide frikortsgrensen til 100 000, sånn at det ikke skal gå ut over leie at man jobber ved siden av. Opptatte av å utfordre markedskreftene, ønsker flere kommunale boliger, men også flere sentrale SiB-boliger. Studenter må prioriteres, ønsker at tomter skal selges til SiB fremfor private aktører.

Kollektivtransport: Positive til kommersialisering av kollektivtilbudet som et prøveprosjekt. Vil ha tunnel til Åsane fremfor å legge Bybanen til Bryggen.

Psykisk helse: Det må gjøres mer naturlig å gå til psykolog. Mener det er viktig å ta nye studenter godt imot. Spesielt mange kvinner som sliter. Rødt ønsker å starte en nasjonal tiltaksplan mot spiseforstyrrelser. De er også negative til byreklame.

Avslutningsvis: Rødt er en utfordrer som ønsker et vendepunkt i norsk politikk.

 

Arbeiderpartiets studentlag ved Rasmus Haugen Sandvik

Studentboliger: Arbeiderpartiets studentlag er skeptiske til studentboliger i Arna, mener disse må ligge sentralt. Går for integrering av bydeler. Studentboliger må ligge i nærheten av skolene.

Kollektivtransport: Ønsker å fjerne aldersbegrensningen på rabatter på kollektive fremkomstmidler. Understreker at Arbeiderpartiet ikke er imot private løsninger. Ønsker også å legge banen til Åsane, uten stopp på Bryggen. Det må komme flere avganger, og flere nattavganger.

Psykisk helse: Mener at det er viktigere å fokusere på de som ikke gjør det så bra, fremfor de som gjør det godt. Negative til turbostipendordningen. Videre sier Sandvik at det er viktig med en tidlig innsats når det kommer til dem som har det vanskelig.

Avslutningsvis: Kultur er en kjernesak. Mener det må komme et skift i Bergen. Sier at Arbeiderpartiet er styringsdyktige, og lover å holde ro i rekkene, i tillegg til å lytte til opposisjonen.

 

Kristelig folkepartis ungdom ved Tor Andre Ljosand

Studentboliger: Positiv til studentboliger i Arna og Åsane. KrU er skuffet over Høyres holdning til Bygarasjen og muligheten til å legge studentboliger dit. Mener at flere studentboliger er viktig, og noe som vil gagne flere.

Kollektiv: Ønsker bybane til Åsane via Bryggen. Skeptisk til lange tuneller. Vil ha 50 nye ekspressbusser.

Kristelig folkepartis ungdom hadde ingen uttalelser om psykisk helse.

Avslutningsvis: Oppfordrer folk til å tenke lengre enn kommunegrensen. Ønsker at Bergen skal ta imot flere flyktninger fra Syria. Understreker også at KrF er et familieparti.

 

Grønne studenter ved Ingrid Fjellberg

Studentboliger: Ønsker kvalitet. Vil ha studentboliger som varer, som ikke forfaller etter noen år. Disse kan ikke bygges billigst mulig. Positiv til Grønneviksøren 2. Ønsker å jobbe konkret med å finne flere tomter.

Kollektiv: Grønne studenter etterlyser en byutvikling som gjør at man ikke trenger å gå så langt. Mener trafikk hindrer sosiale relasjoner, og ønsker å gjøre gater til møteplasser med et bilfritt sentrum. Det må satses på sykkel og trygg parkering til disse. Bussene må få skikkelige bussfelt, og flere avganger.

Psykisk helse: Mener at det må komme flere lavterskelstilbud, og ikke bare tilbud til alvorlig syke. Negative til byreklame, både på grunn av forbruksaspektet og med tanke på psykisk helse. Jobber mot retusjering og for at reklame skal merkes tydelig.

Avslutningsvis: Understreker at alle partiene har hatt mulighet til å bli miljøparti, men ingen har tatt på seg oppgaven. MGP ønsker å gjøre Bergen til en grønn by.

 

Senter Studenter ved Geir Indrefjord

Studentboliger: Vil samarbeide med det private for å få flere tomter. Ønsker å fylle igjen Store Lungegårdsvann for å bygge studentboliger der. Åpen for studentboliger i Arna. Mener det er viktig å bygge studentboliger i samråd med bydelene.

Kollektiv: Vil ikke legge bybanen over Bryggen. Vil ha renere luft i Bergen sentrum, og etterlyser innfartsparkering og rask transport inn til sentrum fra de store arbeidsplassene. Flere sykkelveier.

Psykisk helse: Senterungdommene vil ha fokus på psykisk helse tidlig. SP vil legge psykologi inn som et obligatorisk fag ved den videregående skolen.

Avslutningsvis: SP lytter til studentene, og er ikke bundet av en ideologi. Vil ha en egen handlingsplan for å gjøre Bergen til en utdanningsby. Ønsker å utvide rabattordninger.

 

Sosialistisk ungdom Hordaland ved Andreas Sjalg Unneland

Studentboliger: Mangler tomter. Mener det er viktig å komme med konkrete forslag. Positiv til studentboliger i Arna og Åsane. Sier det mangler politisk vilje.

Kollektiv: Ønsker å fjerne nattaksten. Bybanen skal utvides, men ikke over Bryggen. Forteller at kommersialisering av kollektivtilbudet i Oslo har fungert godt, og mener dette bør skje i Bergen også. Positiv til rushtidsavgift dersom pengene går til satsing på kollektivtransport, samt gratis rushtidsbuss der det ikke finnes andre alternativer.

Psykisk helse: Mye kommunalt å gjøre, forteller at SiBs tilbud må knyttes opp mot kommunens kapasitet. ⅛ sliter med studiehverdagen. Mener 11 måneders studiestøtte vil hjelpe mer enn å heve frikortbeløpet. Mener manglende studieprogresjon henger sammen med dårlig finansiering.

Avslutningsvis: SU er for reelle politiske endringer, og mener det de sier.

 

Venstre ved Njaal Neckelmann

Studentboliger: Etterlyser flere tomter. Positiv til Grønneviksøren 2. Ønsker å doble antallet studentboliger. Har 400 SiB-boliger på bok.

Kollektiv: Vil at utslipp i transportsektoren skal gå ned. Ønsker at aldersgrensen for å kunne få studentrabatter skal økes. Positiv til å legge bybanen over Bryggen.

Psykisk helse: Vil legge tilrette for en bedre studentkultur.

Avslutningsvis: Venstre tar studenten på alvor. Studentboliger er en kjernesak. Kvarteret er nå inne på kulturbudsjettet til kommunen.

 

Fremskrittspartiet ved Christoffer Thomsen

Studentboliger: Ønsker å gi Grønneviksøren 2 gratis til SiB. Vil ha 4000 nye studentboliger.

Kollektiv: Mer opptatte av buss enn bane, men ønsker ikke bybanen over Bryggen. Thomsen sier at det er åtte ganger så dyrt med bane som med buss.

Frp hadde ingen uttalelser om psykisk helse.

Avslutningsvis: Vil øke frikortsgrensen, og utvide skjenketiden i Bergen. Når det kommer til skjenkebevilgningen, mener Thomsen at den skal være lettere å få og lettere å miste. Ja til elleve måneders studiestøtte. Mener at de studentene som jobber deltid er Norges rikeste. Har fra sikre kilder at frikortsgrensen kommer til å øke neste år.

 

 

Author: Ingvild Tømmervåg